Bulgarian (Български)

Пумпотека – играчки под наем

Под наем

Начало Под наем
Съобщение
  • Вашият браузър не приема бисквитки, което ще Ви попречи да слагате продукти в кошницата си.
  •  
Общи условия за наем на играчки в „Пумпотека“


1. Изисквания към ползващите играчки под наем

а). За да наеме играчка Наемателят трябва да има навършени 18 години, да притежава лична карта и да е получил членска карта от „Пумпотека“.
б). За да наеме играчка Наемателят трябва да има подписан договор с доставчика на услугата и да е внесъл гаранционния депозит (т. 6/д).
в). Наетата играчка не може да бъде преотдавана на трето лице.

2. Отговорности и задължения на НАЕМАТЕЛЯ

а). НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да се отнася грижливо към наетата играчка, като следи за нормалната работа с нея, запазване на всички елементи, на целостта на опаковката, връщането на обекта на наемане в определения ден и час

б). Наемателят може да наеме играчката (играчките) и да ги получи от офис на Доставчика на услугата „Пумпотека“, да поръча доставката им до посочено от него място или връщане с куриер, като заплати съответната такса. Наемателят носи отговорност за повреди по време на транспортиране на наетите играчки при наемане или връщане чрез куриер.

в). В случай на щета, загуба или прекратяване на договора за наем Наемателят е длъжен да върне играчката (играчките) във вида, в който е получена, без дефекти или да заплати нейната стойност със сума от Гаранционния депозит.
г). Когато Наемателят върне повредена играчка Доставчикът на услугата „Пумпотека“ има право да издаде констативен документ и да приспадне необходимата сума от внесения от Наемателя Депозит.
д). Когато Наемателят не върне играчката 15 дни след изтичане на срока за връщане, посочен при наемане, Доставчикът на услугата „Пумпотека“ издава финансов документ за продажба на наетите играчки на името на Наемателя и изтегля необходимата сума от Гаранционния Депозит.
е). Всяка играчка може да бъде наемана за максимален срок от 5 работни дни един път на всеки три месеца.

ж). Доставчикът не носи отговорност за повреди по време на транспортиране на наетите играчки при наемане или връщане чрез куриер.

3. Застраховки

Всички играчки, предоставяни в услугата „Пумпотека“ са застраховани за сметка на Доставчика на услугата

4. Инциденти, кражба, уведомление при щета

а). В случай на щета Наемателят е длъжен да уведоми незабавно Наемодателя, а в случай на кражба - и Полицията за изготвяне на протокол без оглед на това чия е вината по злополуката. НАЕМАТЕЛЯТ трябва да осигури всички известни му факти, обстоятелства, свидетели и данни за съставяне на акта по злополуката и да окаже на НАЕМОДАТЕЛЯ и застрахователната компания пълно съдействие относно злополуката и нанесените щети. При отказ на Полицията да изготви протокол Наемателя е длъжен да изготви такъв собственоръчно.
б). При настъпване на щета или повреда Наемателят трябва да предприеме всички необходими мерки за спасяване, ограничаване и/или намаляване на щетите.

5. Цени, резервация, плащане, глоба

а). Валидни са публикуваните на сайта на http://pumpotecka.pumpelina.eu цени към момента на направената от Вас заявка. Всички цени се отнасят са за наем на играчка за 24 часа (с изключение на транспортните услуги) и са с включен 20% ДДС. Посочените цени са в български лева.

б). Тарифата за наем на играчка, таксата за доставка, в случай, че наетата играчка не бъде получена или върната в офис на Доставчика, се заплащат преди наемане на играчката.
в). Резервацията на определена играчка може да бъде направена през уебсайта на Доставчика, по телефон или на място в Офиса на компанията.

г). Заявка за получаване на членска карта може да бъде направена през уебсайта на Доставчика, по телефон или на място в Офиса на компанията. Получаването на членската карта се извършва лично в офиса на компанията, заедно с подписване на договор.
д). Подписването на договор за ползване на услугата се извършва само на място в офиса на компанията, след получаване на всички необходими лични данни на клиента и предоставяне на необходимата контактна информация за Доставчика, общи условия за ползване на услугата и анекси към договора, в случаите, когато това е необходимо.

е). Внасянето на гаранционен депозит се извършва след подписване на договор за ползване на услугата. Депозитът може да бъде внесен в брой в офиса на компанията или по банков път. Депозитът НЕ може да бъде заплатен безкасово.

ж). Клиентът има право да наема играчки след получаване на Гаранционния депозит От Компанията и само за определената група, за която се отнася депозита
з). Заплащането на наемната цена за играчки се извършва в брой, безналично или по банков път. Приемат се плащания с карти – VISA, MASTERCART, DINERS, VISA ELECTRON

и). Получаването на наетите играчки се извършва в офис на компанията или с куриер за сметка на Наемателя, чрез предавателен протокол, съдържащ пълно описание на частите на играчката и удостоверение за изправност, подписан от Доставчика

й). Връщането на наетите играчки се извършва в офис на компанията или с куриер за сметка на Наемателя, чрез предавателен протокол, съдържащ пълно описание на частите на играчката и удостоверение за изправност, подписан от Наемателя

k). С връщането на Гаранционния Депозит на Клиента или с неговото приспадане се прекратява автоматично Договорът за ползване на услугата

6. Гаранционен депозит

Депозит е сума, която клиентът, подписал договор за участие в системата „Пумпотека“, оставя като гаранция при получаване на клиентска карта.
Депозитът се внася в офиса на фирма “Ънлимитид Кидс Кеър“ АД, в град София, жк. Гео Милев, ул. Едисон 33 срещу издаден финансов документ.
Депозитът може да бъде преведен по банков път, като основание за превод се изписва номер на клиентска карта, след което клиентът ще получи по пощата финансов документ за превода. Депозитът може да бъде променян при желание на клиента или по изискване на Доставчика, като това се удостоверява с анекс към Договора за ползване на услугата.
С връщането на Гаранционния Депозит на Клиента или с неговото приспадане се прекратява автоматично Договорът за ползване на услугата

Банкова информация:

Първа Инвестиционна Банка, ул. Александър Жендов 6

IBAN BG98FINV91501000047507

BIC FINVBGSF


Депозитът лимитира максималната стойност на играчката, която може да бъде наемана.

Депозитът лимитира общата максимална стойност на играчките, които могат да бъдат наемани.

Видове депозит:
Група S, с депозит до 50 лв. с включен ДДС. Могат да бъдат наеми всички играчки в група S, като единичната или сумарната стойност на наетите продукти не може да надвишава стойността на депозита. Лимитът на броя на наетите играчки се определя от пазарната цена на играчката спрямо сумата на депозита.
Група M, с депозит до 100 лв. с включен ДДС. Могат да бъдат наеми всички играчки в група S и M, като единичната или сумарната стойност на наетите продукти не може да надвишава стойността на депозита. Лимитът на броя на наетите играчки се определя от пазарната цена на играчката спрямо сумата на депозита.
Група L, с депозит до 150 лв. с включен ДДС. Могат да бъдат наеми всички играчки в група S, M, L, като единичната или сумарната стойност на наетите продукти не може да надвишава стойността на депозита. Лимитът на броя на наетите играчки се определя от пазарната цена на играчката спрямо сумата на депозита.
Група ХХL, с депозит до 350 лв. с включен ДДС. Могат да бъдат наеми всички играчки в група S, M, L, XXL, като единичната или сумарната стойност на наетите продукти не може да надвишава стойността на депозита. Лимитът на броя на наетите играчки се определя от пазарната цена на играчката спрямо сумата на депозита.
За обичайна изправна употреба на предложената играчка, се вземат предвид всички обстоятелства, свързани с: представянето на стоката по отношение на следните елементи: качество, количество, наименование, вид, състав, отличителни черти, обичайна и възможна употреба на стоката. Изправността на стоката се доказва с приемателен протокол, в които се посочват всички характерни или особени белези. Протоколът се подписва от собственика на „Пумпотека“ или упълномощено от него лице и се предоставя на клиента.
Депозитът може да бъде използван от собственикът на „Пумпотека“ – фирма „Ънлимитид Кидс Кеър“ АД когато:
1. Играчката е дефектна в момента на връщане, когато не отговаря на общоприетите очаквания – нарушена опаковка, липсващи части, надраскани или скъсани части, други повреди.
2. Когато играчката не бъде върната в „Пумпотека“ 15 дни след изтичане на срока за връщане, посочен при наемане.
За удостоверение на използвания депозит се издава счетоводна фактура на името на клиента за продажба на повредената или невърната играчка. Фактурата се изпраща по пощата на посочения от клиента адрес.
7. Анулиране

а). С извършването на резервация Вие приемате и се съгласявате с прилаганите от нас правила за анулиране, както и с всички допълнителни условия (на доставка) и правила, които могат да се отнасят до Вашата резервация. Моля, обърнете внимание, че определени цени в резервацията или специални оферти не подлежат на анулиране или промяна. Моля, проверете описанието на резервацията старателно за всякакви подобни условия, преди да потвърдите.
б). Ако желаете да прегледате, коригирате или откажете своята резервация, моля върнете се към имейла за потвърждение и следвайте инструкциите в него.
в). отказ от резервация 48 часа преди договорения срок не се таксува.

г). отказ от резервация 24 часа преди договорения срок се таксува в размер на сумата за наема за един ден.

8. Такса „Доставка/Прибиране”,

а). Доставка или прибиране на наетата играчка се таксува по цените на посочения от Клиента Куриер. Таксата е за сметка на Наематели и в двата случая;
б).Заплащането на таксата за Доставка или прибиране се извършва директно на служител на избраната Куриерска фирма.

9. Доставка / връщане / закъснение / извънработно време

а). Играчката се предава на НАЕМАТЕЛЯ в изправно състояние.
Претенции от страна на НАЕМАТЕЛЯ се правят единствено пред НАЕМОДАТЕЛЯ при приемането на играчката;
б). НАЕМАТЕЛЯ се задължава да върне играчката с всички предадени му документи в уговорените в заявката срок и място и в същото състояние.

в). Неизпълнението на задължението за връщане на наетата играчка се таксува с глоба в размер на 1 лв. за всеки просрочен ден до 15 (петнайсетия) ден от момента на изтичане на срока по заявката. След този срок, независимо от причината се счита за обсебване на играчката и НАЕМОДАТЕЛЯТ има право да уведоми МВР за действията на Наемателя. Сумата за наема остава дължима и Доставчикът има право да изтегли сумата за наема, както и цената на обсебената играчка от Гаранционния депозит, като предостави на Клиента необходимите финансови документи (фактура)

г). Срокът за наем може да бъде удължен само след излишното съгласие на Наемодателя и при поискване от страна на Наемателя, но не по-късно от три дни преди изтичане на крайния срок на договора.
д). Официалните почивни за Република България дни не се таксуват с наем и не се считат за закъснение или удължаване на периода на наема.

е). Работно време на Доставчика – от понеделник до петък от 9 до 19 часа

10. Кореспонденция между страните

а.) Потвърждение на резервация:
- С осъществяването на резервация Вие се съгласявате да получавате имейл, който ще Ви изпратим като потвърждение за направената от вас резервация
б.) Информационен Бюлетин:
- Ако желаете да се абонирате за нашия бюлетин или желаете да получавате промоционални съобщения или друга информация от нас може да се абонирате за нашия „Информационен бюлетин”. Ако повече не желаете да получавате нашия бюлетин и други промоционални съобщения, можете просто да кликнете на линка за отказ от абониране.

12. Интелектуална собственост

Правата на интелектуалната собственост (включително авторските права), текстовете и всички използвани материали върху съдържанието и информацията, или върху материала на уебсайт http://pumpotecka.pumpelina.eu, са собственост на “Ънлимитид Кидс Кеър“ АД. Пумпотека (Pumpotecka) е запазена марка на “Ънлимитид Кидс Кеър“ АД

13. Допълнителни клаузи

а) Наемателят трябва да знае, че подписвайки този договор, личните му данни могат да бъдат използвани за носене на наказателна и съдебна отговорност.
б) Подписаният между страните договор може да бъде променян само по взаимно съгласие с подписване на допълнително писмено споразумение;
в) За неуредени по настоящият договор въпроси се прилагат разпоредбите на чл. 228-239 от Закона за задълженията и договорите;
г) Общите условия се отнасят до всички офиси на фирма „Ънлимитид Кидс Кеър” АД и са достъпни онлайн, по имейл или по телефона. Чрез достъпа, разглеждането и използването на http://pumpotecka.pumpelina.eu и/или осъществяването на резервация, Наемателят признава, че е прочел, разбирал и е съгласен с посочените правила и условия (включително условието за Защита на личните данни). Тези правила и условия и тяхното съдържание се притежават, управляват и поддържат от “Ънлимитид Кидс Кеър“ АД. Право на промени и корекции на тези правила и условия има единствено и само “Ънлимитид Кидс Кеър“ АД.
Категории Цените варират от BGL до BGL